Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje zasady funkcjonowania administracji publicznej oraz normuje wzajemne prawa i obowiązki obywateli oraz administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Prawo administracyjne w Polsce dzieli się na prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe.

Materialne prawo administracyjne zawiera normy prawa administracyjnego i określa strukturę organów administracji państwa, ich obowiązki i prawa. Akty normatywne regulują strukturę, zadania i zakres kompetencji poszczególnych organów administracji państwowej.

Wszystkie normy prawa administracyjnego formalnego i materialnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że wszyscy adresaci tych norm postępując zgodnie z prawem, muszą się zachowywać dokładnie w taki sposób, jak określono w normie.

 

Prawo administracyjne

Przygotowanie wniosków, kontakty z urzędami

Nasza kancelaria doradza i sporządza opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej. Podejmujemy się przygotowania i składania wniosków o:

  • wszczęcie postępowań administracyjnych,
  • odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
  • wznowienie postępowania administracyjnego.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi. Występujemy w ich imieniu w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomagamy w uzyskaniu koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonujemy wymaganych przez prawo zgłoszeń i zawiadomień. Działamy sprawnie, niosąc pomoc klientom we wszystkich kwestiach związanych z prawem administracyjnym.